منشور اخلاقی

staff

کلیه ی مسئولان و کارکنان شرکت مهندسی بازرگانی اکسین تلکام می کوشند تا با رعایت ارزش های اخلاقی ذیل، محیطی سالم و بالنده را در سازمان خود فراهم نمایند:

1. پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به اصول صداقت، صمیمیت، صراحت و وفاداری به سازمان
2. برخورداری از روابط عمومی بالا
• صداقت در گفتار و رفتار
• احترام و اعتماد متقابل بین مسئولان و کارکنان سازمان
• ایجاد فضای صمیمانه در سازمان
3. پایبندی به ارزش های اخلاقی، گسترش و تقویت اخلاق اسلامی در محیط کار
4. رعایت قوانین و مقررات سازمان
• رعایت مقررات ایمنی، بهداشت شغلی و بهداشت محیط کار به منظور حفظ سلامت و جلوگیری از اتلاف انرژی
• رعایت آراستگی و بهداشت فردی و اجتماعی و پرهیز از هرگونه رفتار مغایر یا سلامت و بهداشت روانی جمعی
• رعایت کلیه ی حقوق همکاران
• انجام به موقع تعهدات شغلی
• پرهیز از اعمال هرگونه رفتار غیر اخلاقی از قبیل تهمت، غیبت، برخورد شخصی با مسائل و سایر رفتارهای غیر اخلاقی
• پرهیز از استعمال دخانیات
• رعایت دقیق مقررات و سلسله مراتب سازمانی
5. تلاش برای بالا بردن سطح عملکرد شغلی خود در سازمان
6. تلاش در جهت ارتقای بهره وری سازمان با رعایت وجدان کاری، نظم و انضباط اجتماعی
7. تقویت روحیه ی کار گروهی و هم افزایی
8. استفاده ی صحیح و قانونی از اختیارات تفویض شده به خود به منظور نیل به اهداف سازمانی
9. حضور به موقع در محل کار و استفاده ی بهینه از اوقات کاری و تلاش در جهت بهبود فرایندهای کاری
10. شناخت و درک اهداف سازمانی و همسوسازی اهداف فردی با اهداف سازمان
11. مشارکت فعال در پیشبرد امور شرکت و ارائه ی پیشنهادات مفید و سازنده جهت بالابردن سطح کارایی
12. حفظ روحیه ی انتقادپذیری و پذیرش انتقادات و پیشنهادهای مفید و سازنده ی مسئولان و همکاران
13. پرهیز از انجام هرگونه امور غیر سازمانی و غیر کاری در محیط و ساعات کاری
14. پایبندی به مفاد مندرج در قرارداد کار و پرهیز از درخواست های خارج از بندهای ذکر شده در قرارداد کار
15. تلاش مداوم و مستمر جهت سازگاری با تغییرات و شرایط جدید و عدم هرگونه مقاومت در برابر تغییرات جهت نیل به اهداف تعیین شده
16. اهتمام مستمر در امر آموزش و افزایش معلومات شغلی و اجتماعی
17. استفاده ی بهینه از دانش، مهارت ها و تجربیات خود و دیگران در جهت بهبود انجام وظایف محوله
18. کسب دانش و اشتراک دانش خود با سایر همکاران در راستای ارتقای توانمندی های آنان به موازات رعایت حریم کاری یکدیگر
19. توجه به ایده ها و افکار جدید و سازنده و تلاش در جهت پرورش خلاقیت و نوآوری
20. حفظ و نگهداری تجهیزات و اموال شرکت و رعایت اصل صرفه جویی و استفاده ی مؤثر و مطلوب از آن ها
21. تلاش برای ایجاد اعتماد متقابل در تمامی ذینفعان و شرکت های همکار در زنجیره ی تأمین
22. موظف دانستن خود در پایبندی به تک تک مفاد مندرج در منشور اخلاقی شرکت