چشم انداز

Business Foresight

شرکت مهندسی بازرگانی اکسین تلکام با شناخت کامل و رصد پیوسته ی روند تکنولوژی در جهان، بر آن است تا در چارچوب طرح توسعه ای تا سال 2020 میلادی به یکی از مراجع بین المللی مدیریت و انتقال تکنولوژی تبدیل شده و سهمی بسزا در تسریع و تسهیل فرآیند ارزیابی، انتخاب، انتقال و بومی سازی فناوری بردارد.

• پیـشتازی در عرصـه ی مشـاوره، نصـب و راه اندازی، آمـوزش و برنامـه های کاربـردی از طریـق ارتقـا و اشـاعه ی فناوری ها و متدولوژی های روز و طراحی راهکاری جدید متناسب با نیاز مشتریان
• بکارگیری و توسعه ی منابع انسانی فرهیخته، توانمند، حرفه ای و وفادار به آرمان های سازمان
• اشاعه و حمایت از اصل کار گروهی و هـم افزایی فکری و انـتقال تجارب کارکنان بـه یکـدیگر از طریق توسعه ی فضای مشارکت و تبادل اطلاعات و در نهایت تبدیل سازمان به سازمانی یادگیرنده
• حفظ و ارتقای فرهنگ سازمانی از طریـق تقویت فضای اعتماد، محیط صمیمی و پـر نشاط، دلبستگی سازمانی و اعتبار تخصص و مهارت
• جلب رضایـت مشتـریان و همـکاران و حفظ کرامت آنان از طریق برخورد مناسب، ارائه ی خدمات مطلوب و اطلاع رسانی دقیق و وفاداری به مشـتریان
• نظارت مستمر بر مراحل تهیه و نصب و راه اندازی تجـهیزاتی که توسط پیمانکاران تامـین می شود
• توسعه ی بازارهای ملی و منطقه ای
• افزایش بهره وری شبکه ی خدمات تخصصی در کل کشور