PowerMeter-LightSource

پاورمتر – لایت سورس

[su_table]

oxin-FPM oxin-FLS
OXIN Power Meter OPM-600 OXIN Light Source OLS-Series
FPM-300 FPM-600-1 FLS-300 FLS-600
EXFO Power Meter FPM-300 EXFO Power Meter FPM-600 EXFO Light Source FLS-300 EXFO Light Source FLS-600

[/su_table]

[su_spoiler title=”پاورمتر (توان سنج) فیبر نوری چیست؟” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

توان سنج نوری (پاورمتر) دستگاهی برای اندازه گیری قدرت در یک سیگنال نوری است. این دستگاه برای اندازه گیری قدرت متوسط در سیستم های فیبر نوری به کار می رود. سایر دستگاه های اندازه گیری توان نور، رادیومتر، فتومتر، لیزر پاورمتر، لایت متر و لاکس متر نامیده می شوند.
گاهی اوقات ممکن است پاورمتر با یک دستگاه تست دیگر از جمله منبع نوری (لایت سورس) و یا قلم نوری (VFL) ترکیب شده و یا زیر مجموعه ای از یک دستگاه بسیار بزرگتر باشد. هنگامی که پاورمتر با یک منبع نوری ترکیب می شود، این مجموعه را “ست اندازه گیری افت نوری” می نامند.

[/su_spoiler]